Our Team

Maneesh Ajmani

Managing Partner
Tel. +973 17002566
Email EMAIL
Bahrain

Hazem Al Sheikh Mubarak

Managing Partner
Tel. +973 17002566
Email EMAIL
Bahrain

James Kavanagh

Principal Consultant
Tel. +973 17002566
Email EMAIL
Bahrain

Hala Murad

Consultant
Tel. +973 17002566
Email EMAIL
Bahrain

Adele Hart

Consultant
Tel. +973 39735151
Email EMAIL